Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša

Autor: na 5. listopada 2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša.

Pravo na sredstva za sufinanciranje projekata, po ovom Natječaju mogu ostvariti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, čiji projekt se u cijelosti provodi u Republici Hrvatskoj, a osigurava zaštitu i promicanje jednakosti te stvara pretpostavke za ostvarenje jednakih mogućnosti, čime se osigurava zaštita od diskriminacije. 

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se organizacija civilnoga društva koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

  • upisana je u Registar udruga i ima sjedište na području Republike Hrvatske,
  • udruga je registrirana za obavljanje djelatnosti u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja, speleologije i klimatskih promjena,
  • speleološka udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske prema Zakonu o udrugama (NN, 74/2014, 70/2017 i 98/19), koje su statutom ili drugim temeljnim aktom opredijeljeni za speleološku djelatnost te imaju odgovarajuće Godišnje dopuštenje za provođenje istraživanja i obavljanje radnji u speleološkim objektima izdano od nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
  • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
  • uskladila je svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) ili je podnijela prijavu za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda),
  • osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga,
  • djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske,
  • ispunila je ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje,
  • ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21).

Više pročitajte na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=166


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik