Grad Metković simboličnim potporama potiče poduzetništvo

Gradsko vijeće usvojilo je Program mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2018. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je Program mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2018. godinu.

Grad će za poticanje poduzetništva izdvojiti iznos od ukupno 360 tisuća kuna.

“Riječ je o 8 mjera, a to su potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala, potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na manifestacijama u vezi s poduzetništvom, potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine te potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja”, kazao je gradonačelnik Dalibor Milan.

Najveću potporu mogu ostvariti novoosnovane tvrtke i obrti u maksimalnom iznosu od 15 000 kuna, dok je za ostale mjere predviđena maksimalna potpora od 2000 do 5000 kn.

Navedene potpore pojedinom korisniku mogu se dodijeliti samo jednom.